Biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom, otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka.
Proizvodi
Skupljanje i odvoz komunalnog otpada provodi se na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o komunalnom redu i Odluke Gradskog ili Općinskog vijeća o organiziranom sakupljanju i odvozu komunalnog otpada u nekom naselju/naseljima te u skladu sa svim pozitivnim propisima RH (Zakon o otpadu, Pravilnik o uvjetima za postupanje otpadom i dr.)
Proizvodi
Odlagalište otpada predstavlja posebnu fazu u procesu gospodarenja otpadom. Otpad koji se odlaže biološki je vrlo aktivan. Kao produkt te aktivnosti stvaraju se različiti plinovi koji predstavljaju problem zbog mirisa i eksplozije. Kako bi se spriječila pojava neugodnih mirisa predlažemo primjenu sredstva iz linije proizvoda tvrtke Labiotest.
Proizvodi

Obrada otpada

U cilju smanjivanja količina otpada koje se moraju odložiti te u cilju uklanjanja ili barem smanjivanja štetnog utjecaja otpada na okoliš (npr. emisije plinova nastalih razgradnjom otpada, procjedne vode i sl.), suvremeni sustavi zbrinjavanja otpada obuhvaćaju različite tehnologije obrade i iskorištavanja otpada.

Unaprijedimo Vaše poslovanje!

Besplatne konzultacije!